Terms and Conditions

terms-and-conditions

კეთილ+შობილებს - შემქმნელი+საგან :

არა წვრ+ილი შრიფტის სა+მშობლო!!!

ერთად+ერთი სურვილი : მგელი და ცხვარი ერთად საძოვარზე!!!
სამ+ოთხე არც ისე შეუძლებელია!!!
(ღმერთო გამოაღვიძე შენი შვილები!!!)

20 უპირ+ობო პირ+ობა ,სა+ქართველ+ოს სამ+ოთხ+ედ (3+4=7დღე) გადა+საქცევად!!


1. გვამებით კ+ვება ონდა გავაჩეროთ დღეიდან, თუ მაინც არა, ორი სხვადასხვა ცხო+ველის გვამით "შეკაზმული" ხინკალის მირთმევის დროს, გემუდარებით,ხელსახოცით ცრემლები შევიწმინდოთ,არა ტუჩები!!!

სპილო მარტო ფოთოლს მიირთმევს !!! სათნოება,სიყვარულ,ფიზიკური და სულიერი ძალა, შეუდარებელია!!!

შე+მქმნელი ტირის ჩვენი საქცი-ელის გამო,მო+გვ+ცა არჩევა-ნი: (რძე,ხორ+ბალი,კარტოფილის ხინკალი,ხაჭა+პური,ვაშლი,ლობიო,ნა+ყოფიერი მიწა, უსასრულო წყალი და მზე, ცეცხლი, ჰაერი, ფუტკარი...)!!! სამყაროს შესაცვლელად, სარკეში ვისაც ვხედავთ ის უნდა შევცალოთ!!!

ჩვენ ყველანი ღმერთები და ქალ+ღმერთები ვაართ თუ შესაბამისად მოვიქცევით - დაგვავიწყეს დროებით - გავიხსენოთ:

ა. სიცოცხლეს ვქმნიით!!! (მარტო ღმერთს შეუძლია?)
ბ. სიცოცხლეს ვაჩერებთ - (უნდა შევწყვიტოთ ეს ცოდვა)!!! (არ ვიცი რა დავარქვა!)(მე+ტირება).
გ. ჩვენ+ნაირი მეორე არ არსებობს !!! (ჩვენ!!!)

ღიირს დასაფიქრებლად!!!???
სხვისი გამო+სწორების მცდ+ელობა - ცოდვაა და დროის ფუჭად და+ხარჯვა (შემქმნელმა არ და+გვა+ჯილდო+ვა ასეთი შესაძლებლობით)!!!

მეტირება ჩვენი საქციელისათვის, და მრცხვენია რომ ასეთი კეთილ+შობილები ვ+ართ და ვ+ერ ვ+ხედავთ, სა+იდან მო+დის ყველა წარ+უმატებლობა არ აატირო, არ აგატირებს - კარმა !!!

180 გრადუსით შემო+ტრიალება გვე+საჭირო+ება ძმებო და დებო, თუ არა, სა+მარადისო სი+ბნელე - შე+პირებული+ა: ო+მე+ბი,პოლიცია,ავად+მყოფობა, ჯარი,სა+ავად+მყოფო+ები, ლაბორატორიები,გეები,საყასაბო,სისხლი,ცრემლი,ერთ+მანეთის ლანძღვა,სა+მარადის+ოდ?)!!!

გა+ვცეთ ნუ+გეში,სი+ყვარული,ზრუნვა და უ+ცრემლობა,ღვინის გარეშე - მოგვი+ბრუნდება !!!

ყველა 20 პირობის შესრულება დღესვე შეიძლებ და არ სჭირდება საუკუნეები, როგორც რელიგიამ გაგვიგრძელა ცხოველის (სი+ცოცხალის) შე+წირვის მო+თხო+ვნით !!! უდიდესი ცოდვა!!! სასჯელიც არ აყოვნებს: თავადებს გვიცვლის უკვე 1500(1+5=6) წელია !!!

მახსოვს მაღლა მთაში, შესა+წირად აყვან+ილი ცხვარი რომ გაუშვი, მისი თვალები არ მავიწყდება - ღმ+ერთად გა+და+ვიქეცი !!!

ეს ყველაფერი ჩვენი პირის+გემოს გული?+ს+თვის???

გე+მუდარებით ჩა+ვიხედოთ სარკეში და დავიწყოთ ჩვენი გარდა+ქმნა და+უყოვნებლათ!!!

შევაჩეროთ ჩვენი წარ+მატებული და წარ+უმატებილი წევრების ძაგ+ება (ცუდი ენერ-გია) - და+ფასება,სი+ყვარული და ნუ+გეში შე+ვთა+ვაზოთ - და დავი+ნახავთ როგორ აფრიდებიან, ამაყად გაშლილი ფრთებით,(მე+ტირება) უფრო მაღლა,ახლოს შე+მქმნელთან - მოგვიბრუნდება!!!

რატომ დგას ქართლის დედა ყველაზე მაღალ ადგილზე - რატომ ავაშენეთ ეკლესიები ყველაზე მაღალ ადგილზე, უ+დავ+ოა არ იყო ყვე+ლაზე ადვ+ილი!!!

რაც მტრ+ობას და+უ+ნგრევია სიყვა+რულს უ+შენებია - ეს ჩვენი სუ+ლია - მზე და სიყვა+რული კაცო+ბრიობას სა+მარადისოდ !!!

ფიზიკური გა+ერთიანება, იარა+ღის ასხმა, ტელე+ვიზიის გახსნა, დემო+ნსტრაციის მო+წყობა - კარგი ენერგიის ფუჭად გაფლანგვაა და მეტყ+ველებს რამდენად დაგვა+ვი+წყდა სული+ერება,რომ+ელიც ჯადო+სნური სი+ხშირეა (440=4+4=8=უსასრულობა) თუ არ ააწყოფ როგორც ჩონ+გურის,გულის სიმებს, (ერთად+ეთრი, რასაც სიყვარული შე+უ+ძლია, სა+მწუხაროდ სისხლის მი+მო+ქცევის ფუნქცია დავუტოვეთ მარტო), კარგს არა+ფერს მოვე+ლოდეთ!!!

გვახსოვდეს რომ ფეისბუქი სიბნელის სიხშირეა!!! 666!!!

თუ ამ სიტყვებმა გული გაგიტოკათ,ნიშანია რომ ღმერთი ან ქალ+ღმეთი ხარ და შენს ყოფა+ქცევა+(მ)ზეა სა+მყაროს გა+დარჩენა და+მოკიდებული

(რაც შიგნით ის გარეთ)!!!

იყავი ბრ+ძენი, კეთილი, აა+შენე, აა+მაღლე და ა+მაღლდები!!!

თუ ე+თან+ხმებით ზემო აღ+ნიშნულს : გა+წევრი+ანდით, გავ+ერთი+ანდეთ და გვე+ცოდინედბა რომ ყველა ვისაც აქ შე+ვხვდებით, იგივე კეთილ+შობილ სიხშირეზეაა აწყობილი და სა+ერ+თო ბევრი გვექ+ნება!!!

ვიმსჯელოთ, გეგმები, გამოცდილება და კეთილშობილება გავუზიაროთ ერთმანეთს!!!

ჩვენ+და+მი შ+უღლი უნ+და დავა+სამარ+ოთ!!!

საი+დუმ+ლოება, სული+ერი ერთ+ობაა, რომელიც უ+სასრულო სივრცეში ვრცელდება, შე+მქმნელი ხე+დავს და მადლი+ერებით გვე+ამბორება!!!

თუ და+ნარჩენი 19 პუნქტი დაგა+ინტერესბთ მობრძანდით,გავ+ერთი+ანდეთ და ერთად მოვი+ბრუნ+ოთ ჩვენი სულიერი,მიწიერი და და+ლოცვილი სამ+ოთხე !!!

ყველა გრამა+ტიკული "შეცდომა", შეგნებ+ულად არის გა+კეთებული,ახალი ხედვისთვის და იმ ძალის დასანახად რასაც ჩვენი ენა და ან+ბანი გვი+მალავს!!

უდიდესი სიყვარულით + ჩემს ღმერთებს და ქალ+ღმერთებს !!!

მე ლომი ღმერთი ვარ, პატიოსნების და სიკეთის მეფე, მგლებში გაზრდილი, ბევრი კარგი ბალახი ვიცი სად იზრდება და აქა ვარ, ცხვართან ერთად ვა+გემოვნებთ,ვძოვთ,მგელს ველოდებით რომ ერთად მო+ვძოვოთ და შეუშროთ ცრემლი ქართლის დედას,ხმალი და ღვინის ფიალა გამოვართვათ და დიდი ვარ(თ)+დები+ს კონა დავაკავებინოთ(მეტირება) !!!

განა მწვადი და ხინკალი ღირს ჩვენ სულ+ების და სხე+ულის და+სა+ბინძურებლად და შე+მქმნელის გასა+ნაწყენებლად !!! არა,არა და არა!!!

ქა+რთველი ღმერთების მიერ უ+ანგაროდ შექმნილი სასარგებლო ინ+ტერ+ნეტ იარა+ღი (ასო და სიტყვა - თოფი და ტყვია) - შეგიგძლიათ მოკლ+ათ ან გან-კურნოთ - ავი+რჩიოთ !!! სიყვარული, გე+მუდარებით !!!